Моніторинг прийнятих нормативних документів станом на 12.11.2017р.

Закон № 2150-VIII від 03.10.2017 “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій” опубліковано в газеті “Голос України” №202 від 01.11.2017р.

Законом до видатків державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення віднесено:

-виплату державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1 – 3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»;

-покриття різниці між розміром пенсії, обчисленим відповідно до абзаців першого та третього частини першої, частини третьої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та розміром пенсії, обчисленим відповідно до статті 27 цього ж Закону (різниця між мінімальним розміром пенсії за віком та обчисленим розміром пенсії за віком щодо конкретної особи);

-кошти на компенсацію дефіциту коштів Пенсійного фонду України для фінансування виплати пенсій у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (при перевищенні видатків над доходами, у тому числі з урахуванням резерву коштів Пенсійного фонду України);

-до видатків, які здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, віднести видатки на виплату:

-державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в тому числі допомоги на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»);

-щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;

-тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2150-19

Закон набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від 3 жовтня 2017 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», тобто з 11.10.2017.

Закон № 2164-VIII від 05.10.2017 “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” опубліковано в газеті “Голос України” №202 від 01.11.2017р.

Законом: з урахуванням положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС звільнено мікро- та малі підприємства від подання звіту про управління. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління, так звану нефінансову інформацію; уточнено вимоги щодо складання фінансової звітності за міжнародними стандартами підприємствами, що становлять суспільний інтерес та підприємствами, що займаються видобутком корисних копалин загальнодержавного значення; в розрізі категорій підприємств (особливо підприємств, що становлять суспільний інтерес) визначені підходи до подання та оприлюднення фінансової звітності (уточнені дати оприлюднення фінансової звітності); імплементовані вимоги Директиви ЄС № 2013/34/ЄС та міжнародних стандартів фінансової звітності в частині консолідованої фінансової звітності з уточненням, що вона складається за правилами національних або міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку. Вимоги консолідації звітності не поширюються на малі групи підприємств. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2164-19

Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім окремих норм, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.

           Закон № 2155-VIII від 05.10.2017 “Про електронні довірчі послуги” опубліковано в газеті “Голос України” №206 від 07.11.2017р.

           Закон визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правові та організаційні засади здійснення електронної ідентифікації.

Закон регулює відносини, що виникають між юридичними, фізичними особами, суб’єктами владних повноважень у процесі надання, отримання електронних довірчих послуг, процедури надання цих послуг, нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також основні організаційно-правові засади електронної ідентифікації.

Закон набирає чинності через рік з дня його опублікування, крім окремої норми Закону, яка набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2155-19

Постановою Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 2017 р. № 839 «Про внесення змін до Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів»  передбачено погодження ЦВК рахунків для проведення місцевих виборів з Мінфіном.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/839-2017-%D0%BF

Постановою Кабінету Міністрів України   від 25 жовтня 2017 р. № 818  «Деякі питання проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»  Уряд затвердив зміни до Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Постанова покликана удосконалити процедуру атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою для отримання ними відповідного посвідчення. Актом також передбачено: здійснення моніторингу щодо виконання вимог Порядку стосовно засідань атестаційних комісій уповноважених вищих навчальних закладів, яке покладається на НАДС; державний нагляд (контроль) за організацією та забезпеченням якості атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, який покладається на НАДС; відповідальність осіб уповноважених вищих навчальних закладів, відповідальних за організацію та проведення атестації, винних у порушенні вимог Порядку. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/818-2017-%D0%BF

Постановою Кабінету Міністрів України  від 25 жовтня 2017 р. № 812 «Про внесення змін до  деяких  постанов Кабінету Міністрів України»  Уряд привів ряд нормативно-правових актів Кабінету Міністрів у відповідність до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті“. Таким чином створено правове підґрунтя для впровадження органами місцевого самоврядування сучасної системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті та електронного квитка.

Наказом Міністерства фінансів України N 765 від 08.09.2017р. внесенні зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, щодо не обов’язковості використання одержувачем бюджетних коштів печатки. 

Наказом Міністерства освіти і науки України N 994 від 11.07.2017 внесені зміни до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності та викладеного його у новій редакції.

Це Положення визначає порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності у системі освіти.

 Освітніми інноваціями є новостворені (застосовані) або вдосконалені освітні, навчальні, виховні, психолого-педагогічні та управлінські технології, методи, моделі, продукція, освітні, а також технічні рішення у галузі освіти, що істотно підвищують якість, результативність та ефективність освітньої діяльності.

Об’єктами інноваційної освітньої діяльності є: нові емпіричні та/або теоретичні знання, навчальний та виховний процеси, освітні (педагогічні), дидактичні, виховні, управлінські системи, моделі, методи, інноваційні освітні програми і проекти, інші інтелектуальні продукти, засоби навчання та обладнання, організаційні та адміністративні рішення, а також рішення іншого характеру, що істотно поліпшують якість освіти, результативність та ефективність освітньої діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників, навчальних закладів.

Суб’єктами інноваційної освітньої діяльності є фізичні та юридичні особи: педагогічні, науково-педагогічні працівники навчальних закладів, наукові працівники, працівники органів управління освітою, навчальні заклади, наукові установи, підприємства, установи та організації, що надають освітні послуги.

Інноваційна освітня діяльність здійснюється на всеукраїнському рівні, рівні окремої адміністративно-територіальної одиниці (далі – регіон), а також на рівні навчального закладу. Рівень інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом та масштабністю змін, що будуть внесені у систему освіти внаслідок удосконалення педагогічної діяльності, використання запропонованої освітньої інновації.

Інноваційна освітня діяльність на регіональному рівні здійснюється в системі освіти окремого регіону і передбачає розроблення та використання:

варіативної складової змісту дошкільної, загальної середньої освіти, регіонального компонента змісту професійно-технічної освіти, змісту позашкільної освіти;

освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та управління освітою;

науково-методичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчально-виховного процесу.

Інноваційна освітня діяльність на рівні навчального закладу здійснюється у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах (зокрема у закладах післядипломної педагогічної освіти) і передбачає використання освітніх інновацій, перевірених у ході експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів, а також розроблення, експериментальну перевірку варіативної частини змісту вищої (зокрема післядипломної педагогічної) освіти.