Моніторинг нормативних документів станом на 10 березня 2017 р.

moni-570x1581.ПостановоюКабінетуМіністрівУкраїниN 831, 16.11.2016 «Про затвердження Методики нормативноїгрошовоїоцінки земель сільськогосподарськогопризначення», відповідно до статті12 Закону України“Про оцінку земель”затверджено Методику нормативноїгрошовоїоцінки земель сільськогосподарськогопризначення.

Ця постанова набираєчинності через три місяці з дня опублікування.

Нормативна грошоваоцінка земель сільськогосподарськогопризначення проводиться окремо за сільськогосподарськимиугіддями (ріллею, багаторічниминасадженнями, сіножатями, пасовищами, перелогами) та несільськогосподарськимиугіддями на землях сільськогосподарськогопризначення.

Інформаційною базою для нормативноїгрошовоїоцінки земель сільськогосподарськогопризначення, у тому числі земель підгосподарськимибудівлями і дворами, є відомості Державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітуванняґрунтів, економічнаоцінка земель), документаціяізземлеустрою.

За результатами проведеннянормативноїгрошовоїоцінкиокремоїземельноїділянкисільськогосподарськогопризначеннятериторіальний орган Держгеокадастру через центр наданняадміністративнихпослуг за місцезнаходженнямземельноїділянкивидаєвитяг з технічноїдокументації про нормативнугрошовуоцінку земель у строк, що не перевищуєтрьохробочихднів з датинадходженнявідповідної заяви.

2.Наказом Міністерстваекономічногорозвитку і торгівліУкраїни N 56/5, 20.01.2017 «Про затвердженняформи та Порядку наданняпогодження на проведенняпозапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставіобґрунтованогозверненняфізичної особи про порушеннясуб’єктомгосподарюванняїїзаконних прав» відповідно до статті3Закону України “Про тимчасовіособливостіздійсненнязаходів державного нагляду (контролю) у сферігосподарськоїдіяльності”затверджено форму Погодження та Порядок наданняпогодження на проведенняпозапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставіобґрунтованогозверненняфізичної особи про порушеннясуб’єктомгосподарюванняїїзаконних прав.

Цей наказ набираєчинності з дня йогоофіційногоопублікування та діє до закінчення строку Закону України “Про тимчасовіособливостіздійсненнязаходів державного нагляду (контролю) у сферігосподарськоїдіяльності”.

Порядок установлює процедуру надання Державною регуляторною службою України (далі – ДРС) погодження на проведенняпозапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставіобґрунтованогозверненняфізичної особи про порушеннясуб’єктомгосподарюванняїїзаконних прав абовмотивованоївідмови у погодженні.

Для отриманняпогодження на проведенняпозапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставіобґрунтованогозверненняфізичної особи про порушеннясуб’єктомгосподарюванняїїзаконних прав орган державного нагляду (контролю) протягомп’ятиробочихднів з дня надходження такого зверненняподає ДРС копіювідповідногозвернення та лист з обґрунтуваннямнеобхідностіпроведення такого заходу.

3.Наказом МіністерстваюстиціїУкраїни N 357/5 від 13.02.2017  «Про внесеннязмін до форми акта наданнябезоплатноївторинноїправовоїдопомоги та додатків до нього» відповідно до пункту 3 постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 17 вересня 2014 року № 465 “Питання оплати послуг та відшкодуваннявитратадвокатів, якінадаютьбезоплатнувториннуправовудопомогу”  внесено зміни до форми акта наданнябезоплатноївторинноїправовоїдопомоги та додатків до нього, затвердженихнаказом МіністерстваюстиціїУкраїнивід 16 жовтня 2014 року № 1702/5 

Цей наказ набираєчинності з дня йогоофіційногоопублікування.